வேண்டாமே

அந்தந்த நேரத்தில் தோன்றும் உணர்வுகளை பதிவு செய்வதற்காகவே இந்த பிளாக். சனநாயக பண்பிற்காக மட்டுமே பின்னூட்ட பெட்டியை திறந்து வைத்திருக்கிறேன் மற்றபடி பின்னூட்டங்களை நான் கண்டுகொள்வதில்லை எனவே உங்கள் நேரத்தையும் என் நேரத்தையும் வீணடிக்கவேண்டாமே! பதிவுகள் பிடித்தால் மறுபடியும் வாருங்கள் இல்லையேல் குப்பை என்று என்று ஒதுக்கி அடுத்த பிளாக்கைப் பாருங்கள். உலகம் பெரியது. For some posts, no comments.


Tuesday, February 19, 2008

அடிச்சு நொறுக்கிட்டாங்கப்பு!!!!!!!

Men are like

Now Days 80% of women are against marriage, WHY?

Because women realize it's not worth buying an entire pig just to get a little sausage.

1. Men are like . .... Laxatives . ..... They irritate the crap out of you.

2. Men are like. Bananas ....... The older they get, the less firm they are.

3. Men are like ...... Weather . Nothing can be done to change them.

4. Men are like . Blenders You need One, but you're not quite sure why.

5. Men are like ..... Chocolate Bars .... Sweet, smooth, & they usually head right for your hips.

6. Men are like .... Commercials ....... You can't believe a word they say.

7. Men are like Department Stores ..... Their clothes are always 1/2 off.

8. Men are like ..... . Government Bonds .... They take soooooooo long to mature.

9. Men are like .... . Mascara . They usually run at the first sign of emotion.

10. Men are like ... Popcorn ..... They satisfy you, but only for a little while.

11. Men are like Snowstorms .... You never know when they're coming, how many inches you'll get or how long it will last.

12. Men are like ........... Lava Lamps .... Fun to look at, but not very bright.

13. Men are like Parking Spots .......... All the good ones are taken, the rest are handicapped.


என்னத்த சொல்ல.....பெண்னுரிமை....ஆனாலும் உண்மையைத்தான்யா சொல்லி இருக்காங்கா...